گربه اى براى گربه كورى غذا مى برد

جمعى مشغول خوردن غذا بودند كه هر چند دقيقه يك بار گربه اى به نزديك سفره مى آمد و تكه

استخوانى را جلوى گربه مى انداختند و گربه به دندان مى گرفت و مى رفت تا چند بار اين صحنه

تكرار شد و بر ايشان جاى سئوال بود كه اين حيوان غذا را به كجا مى برد و چرا خودش مصرف

نمى كند! يكى از افراد روى سفره براى تعقيب گربه بلند شد و پشت سر گربه حركت كرد تا اينكه

متوجه شد كه گربه به پشت بام خانه خرابه اى رفت . او هم با نردبان به پشت بام راه يافت تا

اينكه صحنه عجيبى را مشاهده كرد كه گربه كورى در پشت بام آن منزل مخروبه زندگى مى كند و

اين گربه سالم برايش غذا تهيه مى كند. وقتى به نزد دوستانش برگشت با تعجب گفت عطوفت

حيوانات بعضا از عطوفت بين انسانها بيشتر است آرى خداوند اين محبت و نوع دوستى را در بين

حيوانات هم قرار داده است تا موجود كورىدر پشت بام يك منزل متروكه هم گرسنه و تشنه نماند.

گربه اى براى گربه كورى غذا مى برد

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
مرگ بر اسلام آمريکايي
مرگ بر آل سعود ،مرگ بر وهابيت

کلمات کليدي : گربه،حکايت،حکايات،داستان کوتاه،حکايات اسلامي،حکايات مذهبي،حکايت اسلامي،حکايت مذهبي،گربه کور،موش و گربه،انفاق کردن،کمک رساني،کمک کردن،ياري کردن دوستان،ياري رساندن،کمک،يار