خلاصه زندگينامه امام جعفر صادق عليه السلام

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
خلاصه زندگينامه امام ششم ، امام جعفر صادق (ع)
ويژگيهاى زندگى امام صادق (ع )
جـعفر بن محمد، امام صادق (عليه السلام ) در ميان برادرانش  جانشين و وصىّ پدرش بود و بـعـد از پـدر، عـهـده دار مـقـام امـامـت گـرديـد. او از نـظـر فـضـايـل ، برترين آنان بود و در مقام و منزلت در نزد شيعه و سنّى از همه برادرانش ، بـرتـر و بـلنـدمـقـام تـر و نـامـدارتـر بـود. و بـه قـدرى از عـلوم او نـقـل كرده اند كه در همه جا پخش شده و از مسافر و غير مسافر از گفتار آن حضرت بهره مـنـد مـى شـدنـد و آن انـدازه كـه عـلمـا و دانـشـمـنـدان از او نـقـل حـديـث كـرده انـد، از هـيـچـكـس از افـراد خـانـدان آن حـضـرت ، آن انـدازه نـقـل نـكرده اند و راويان و اهل آثار، به قدرى كه از او بهره مند شده اند از ديگران بهره مـنـد نـشـده انـد، چـرا كـه دانـشـمـنـدان حديث شناسى كه نام راويان مورد اطمينان از علوم آن حضرت را برشمرده اند ـ با همه اختلاف در عقيده و گفتار ـ به ((چهار هزار نفر)) مى رسد و دلايل صدق امامت امام صادق (عليه السلام ) آنچنان آشكار است كه قلبها را حيران كرده و زبـان دشـمـن را از اشـكـال تـراشـى و خـرده گـيـرى لال نـمـوده اسـت . امـام صـادق (عـليـه السـلام ) بـه سـال 83 هـجـرت (17 ربـيـع الاوّل ) در مـديـنـه چـشـم بـه جـهـان گـشـود و در (25) مـاه شوّال ، سال 148 هجرى در سن 56 سالگى به شهادت رسيد.
قـبـر شريفش در قبرستان بقيع (واقع در مدينه ) در كنار قبر پدر و جدّ و عمويش امام حسن مجتبى (عليه السلام ) مى باشد. مادرش ((اُمّ فَروه )) نام داشت كه دختر قاسم بن محمّد بن ابوبكر است .
آن حضرت 34 سال امامت كرد، پدرش امام باقر (عليه السلام ) او را وصىّ خود قرار داد و به طور آشكار، به امامت او تصريح كرد.
دلايل امامت امام صادق (ع )
1 ـ ((ابـوالصَّباح كنانى )) مى گويد: روزى امام باقر (عليه السلام ) به پسرش امام صـادق (عـليـه السـلام ) نـگـاه كـرد و فرمود: آيا اين شخص  را مى نگريد؟ اين شخص از كسانى است كه خداوند در شاءن آنان فرموده است :
((وَنُرِيدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِى الاَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ)).
((اراده مـا بـر ايـن قـرار گـرفـتـه كـه بـه مـستضعفين نعمت بخشيم و آنان را پيشوايان و وارثين روى زمين قرار دهيم )).
2 ـ ((جابر بن يزيد جُعْفى )) مى گويد: از امام باقر (عليه السلام ) درباره امام صادق (عـليـه السـلام ) سـؤ ال شـد، فـرمـود:((سـوگـنـد بـه خـدا او قـيـام كـنـنـده آل محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) است )).
3 ـ ((عـلى بـن حـكـم )) از طـاهـر (يـكـى از يـاران امـام بـاقـر) نـقـل مـى كـنـد كه گفت :((من در حضور امام باقر (عليه السلام ) بودم ، جعفر (امام صادق ) بـه پـيـش آمـد، امـام بـاقـر (عـليـه السـلام ) فـرمـود:((هذا خَيْرُ الْبَرِيَّة ؛ اين شخص (از) برترين آفريدگان است )).
4 ـ در ((حـديـث لَوْح )) (كـه قـبلاً در شرح حال امام سجّاد و امام باقر (عليهماالسلام ) ذكر شد كه از طرف خداوند به پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) رسيده و توسّط جابر بـن عـبـداللّه انـصـارى بـه امـام بـاقـر (عـليـه السـلام ) نقل يافته )تصريح به امامت امام صادق (عليه السلام ) بعد از پدرش ،شده است .
5 ـ و هـمـچـنين دلايل عقلى (كه قبلاً ذكر شد) بيانگر صدق امامت آن حضرت است ؛ زيرا به حـكم عقل ، امام بايد برترين فرد امّت باشد و امام صادق (عليه السلام ) برترين فرد بـود؛ چـون بـرتـرى او درعـلم و زهـد و عـمل ، بر همه مردم و بر برادران و پسرعموهايش آشكار بود.
و نـيـز بـه حـكم عقل ، امامت براى كسى كه داراى مقام عصمت ، همچون عصمت پيامبران نيست ، بـاطـل و بـى اسـاس اسـت و هـمـچـنـيـن كـسـى كـه در عـلم و دانـش ، كامل نيست شايستگى مقام امامت را ندارد.
و پرواضح بود كه مدّعيان امامت در عصر آن حضرت ، نه داراى مقام عصمت بودند و نه به كـمـال عـلم در جـهـت ديـن رسـيـده بـودنـد و هـمـيـن مـطـلب دليـل انـحصار امامت به وجود امام صادق (عليه السلام ) مى باشد؛ زيرا در هر زمانى به وجود امام معصوم (رهبرى كه گناه و اشتباه نكند) نياز است ، طبق آنچه كه قبلاً ذكر شد.
6 ـ و نـيـز مـعـجـزاتـى كـه مطابق نقل راويان به وسيله امام صادق (عليه السلام ) بروز كـرده ، بـيـانگر صدق امامت او و حقّانيت اوست و حاكى از بطلان ادّعاى ديگر مدّعيان امامت مى باشد.
به عنوان نمونه
((ابـوبـصير)) مى گويد:((به مدينه رفتم و با كنيزك خود همبستر شدم ، سپس  از خانه بـيـرون آمـدم كـه بـه حـمـّام (بـراى غسل جنابت ) بروم ، عدّه اى از دوستان را ديدم كه به ديـدار امـام صـادق (عـليـه السـلام ) مـى رونـد، تـرسيدم كه آنان از من پيشى گيرند و من تـوفـيـق ديـدار آن حـضـرت را نـداشـتـه بـاشـم لذا بـا آنـان (در حـال جـنـابـت ) به راه افتادم تا به محضر امام صادق (عليه السلام ) رسيديم ، وقتى در برابرش قرار گرفتم ، نگاهى به من كرد و فرمود:
((اى ابـابـصـيـر! آيـا نمى دانى كه براى شخص جنب روا نيست به خانه هاى پيامبران يا به خانه هاى فرزندان پيامبران بروند؟!))
شرمگين شدم و عرض كردم :((اى فرزند رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) جمعى از دوسـتـان به محضر شما مى آمدند آنان را ملاقات كردم ديدم اگر با آنان به خدمت شما نيايم ، از ديدار شما محروم خواهم شد و ديگر هرگز چنين كارى نمى كنم ، سپس از محضر آن حضرت بيرون آمدم )).
و روايات بسيارى مانند روايت فوق نقل شده كه بيانگر معجزات و اخبار آن حضرت از غيب است كه ذكر آنها در اينجا به طول مى انجامد و در اينجا به همين مقدار اكتفا مى شود.
فرزندان امام صادق (ع )
امام صادق (عليه السلام ) داراى ده فرزند بود:
1 ـ اسماعيل .
2 ـ عبداللّه .
3 ـ اُمّ فروه (كه مادرشان فاطمه دختر حسين پسر امام سجّاد (عليه السلام ) بود).
4 ـ موسى (عليه السلام ) .
5 ـ اسحاق .
6 ـ محمّد.
7 ـ عباس .
8 ـ على .
9 و 10 ـ اسماء و فاطمه ـ كه از مادران مختلف بودند.
((اسـمـاعـيـل )) بـزرگـتـريـن فـرزنـد امام صادق (عليه السلام ) بود و امام صادق (عليه السلام ) بسيار او را دوست داشت و به او علاقه نشان مى داد.
گـروهـى از شـيـعـيـان ، گـمـان مـى كـردند كه امام بعد از حضرت صادق (عليه السلام ) اسـمـاعـيـل اسـت ؛ زيـرا سـنّ او از هـمـه برادرانش بيشتر بود و امام صادق (عليه السلام ) علاقه خاصى به او داشت و او را بسيار احترام مى كرد.
سرگذشت اسماعيل اوّلين پسر امام صادق (ع )
اسـمـاعـيل در زمان حيات امام صادق (عليه السلام ) در ((عُرَيْض )) (درّه اى در يك فرسخى مـديـنـه ) از دنيا رفت ، اصحاب امام او را به مدينه به حضور امام صادق (عليه السلام ) آوردند و جنازه او در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد.
نـقـل شـده اسـت كـه امـام صـادق (عـليـه السـلام ) در مـرگ اسماعيل بسيار ناراحت و اندوهگين شد و دنبال جنازه او با پاى برهنه و بدون ((ردا)) حركت مـى كـرد و دستور داد چند بار تابوت او را به زمين گذاردند و سپس بلند كردند و مكرر روپـوش او را كـنـار مـى زد و بـه صـورت او نـگـاه مـى كـرد و با اين كار مى خواست به گـروهـى از اصـحـابش كه به امامت اسماعيل بعد از پدر معتقد بودند، بفهماند كه او مرده است و ديگر شبهه اى در مورد زنده بودن او بجاى نماند.
وقـتـى كـه اسـمـاعـيل از دنيا رفت ، آنان كه معتقد به امامت او بعد از پدرش بودند، از اين عـقـيده دست كشيدند، تعداد اندكى از اصحاب امام صادق (عليه السلام ) كه نه از اصحاب نزديك و نه از روايت كنندگان از جانب او بودند، بلكه از افراد دور و اطراف بودند، بر عقيده خود به امامت اسماعيل باقى ماندند!
بـعـد از شهادت امام صادق (عليه السلام ) گروهى از اصحاب او، به امامت امام موسى بن جـعـفـر (عـليـهـماالسلام ) بعد از پدرش ، اعتقاد داشتند و بر همين عقيده باقى ماندند. ولى افراد ديگر (فرقه اسماعيليه ) بر دو گروه تقسيم شدند:
الف : گـروهـى از عـقيده به زنده بودن اسماعيل دست برداشتند و به امامت پسر او ((محمّد بـن اسـمـاعـيـل )) مـعـتـقـد شـدنـد، بـر ايـن اسـاس كـه گـمـان كـردنـد، امـامـت حـق پـدر او (اسـمـاعـيـل ) بـود و فـرزنـد اسـمـاعـيـل سـزاوارتـر بـه مـقـام امـامـت اسـت تـا بـرادر اسماعيل .
ب : گـروه ديـگـر هـمـچـنـان مـعـتقدند كه اسماعيل زنده است و امام هفتم مى باشد، اين گروه اكـنـون بـسيار اندكند كه نمى توان كسى را به اين نام ، نشان داد و اين دو گروه را به عـنـوان ((اسـمـاعـيليّه )) مى نامند، ولى آنچه امروز از فرقه اسماعيليه معروف است ، همان گـروه اوّلنـدكـه مـى گـويـنـد:((امامت بعدازاسماعيل درميان فرزندان او تا روز قيامت ادامه دارد)).
سایت جامع سربازان اسلام
اساسا سربازان اسلام  اگر چه نامدار باشند در این جهان گمنام اند. نامدارترین سرباز فداکار در اسلام امیرالمومنین(ع) است و او گمنامترین سرباز است . امام خميني(ره)
ارتباط با ما - سربازان اسلام
جنود الإسلام
سایت فارسی سربازان اسلام
Soldiers of Islam
سربازان اسلام
کد جاوا اسلامي
تشرف به محضر امام زمان(عج)
اجابت دعای مورچه
ادای احترام به مين والمری
اشعار شهريار برای اندرويد
نماز شب اميرالمومنين علي(ع) در شب عمليات
خطبه حضرت فاطمه صغري(س) در کوفه
خطبه حضرت ام کلثوم(س) در کوفه
خطبه حضرت زينب(س) در کوفه
خطبه امام سجاد(ع)درکوفه
خطبه امام سجاد(ع) در شام
تواضع علامه طباطبايي
يک دختر آلماني،شيعه شد
لينک به ما
کد را کپي  و در قسمت تنظيمات سايت يا وبلاگ گذاشته شود
فوايد تسبيح حضرت زهرا(س)
توسل انبياء و ائمه(ع) به حضرت زهرا(س)
سایت جامع سربازان اسلام
دریافت کد اسلامی
کمک مالي مردمي به سايت جامع سربازان اسلام
مکتب گرا باشيد
اشعار محتشم کاشاني
ولايت فقيه در اسلام
شهدا سربازان اسلام
موبایل اسلامی
بازی های اسلامی
کتاب اسلامی
قاتل شهيد احمدی روشن
دستور عملی از ميرزا جواد ملکی تبريزی
فکر کرديد مجيد شهرياری را کشتيد؟
قضاوتهای امام علی عليه السلام
نام های محمد و علی
14 معصوم
فیلم و کلیپ اسلامی
تصاویر اسلامی
آخوند آمریکایی
آخوند آمریکایی... +3عکس
عکس های ویژه
طرفداران آمريکا ببينند - برخورد آمريکايي ها با مردم عراق
آمريکايي ها اين طورند - ببینيد حتما
امام زمان(عج)اينجاها نياد،کجا بره؟-ضابط
امام زمان(عج)اينجاها نياد،کجا بره؟
آيت الله خوشوقت-آزادي يا بندگي؟
آیت الله خوشوقت-آزادی یا بندگی؟
چرا خانم ها چادر مشکي بپوشند
چرا خانم ها بايد چادر مشکي بپوشند
شهيد زين الدين-امام زمان در اينجا حاضر است
امام زمان(عج) در اینجا حاضر است
هروله عاشورا در کربلا
هروله عاشورا در کربلا
مقتل خواني شهيد آيت الله حکيم
مقتل خواني شهيد آيت الله حکيم
امام خميني- ما امروز از دوستان ميترسيم
ما امروز از دوستان میترسیم
حاج آقا قرائتي و مناظره
حاج آقا قرائتي و مناظره
خواهري از عربستان - تشييع شهيد عبدالحسين برونسي
خانم عربستانی در تشییع برونسی
رهبري-اينها از ايران هسته اي ميترسند يا از ايران اسلامي؟
ايران هسته اي يا ايران اسلامي
امام خامنه اي - سني بيدار باشه ، شيعه بيدار باشه ، آحاد مردم بيدار باشند
شیعه و سنی بیدار باشند
تعريف امام از آقا
تعریف امام از آقا
امام و اسلام سياسي منهاي برهنگي و تهاجم فرهنگي
امام و اسلام منهای برهنگی
وضو گرفتن آيت الله خويي
وضو گرفتن آيت الله خويي
شهيد همت-چه بکشيم و چه کشته بشيم،پيروزيم
چه بکشیم و چه کشته بشیم
امام خميني(ره) - رفتار حوزه علميه
امام خمینی(ره) و حوزه علمیه
نظر علامه طباطبايي در مورد شهيد مطهري
نظر علامه در مورد شهید مطهری
وصیت نامه آیت الله مرعشی نجفی(ره)
صفحه اصلی سربازان اسلام
آیت الله بهجت - توصیه جبرئیل به آدم
آیت الله بهجت - توصیه جبرئیل
قرآن کريم
صدای اسلام
حرم سامرا - امامین عسکریین(ع)
حرم ائمه(ع) در سامرا
کد جاوا فیلم های شهدا و دفاع مقدس
رابطه سران کشورهاي اسلامي با آمريکا
درس خواندن علامه جعفري
تبديل قبله از بيت المقدس به مسجد الحرام
مسلمانان ميانمار
علت محروميت از نماز شب
آيت الله بهجت (ره) - نماز اول وقت
آيت الله بهجت (ره) - نماز اول وقت
مقتل لهوف
منتهي الآمال
مقتل مقرم
مقتل از مدينه تا مدينه
امام موسي صدر - امام حسين(ع)
امام موسي صدر - حضرت زينب(س)
حديث منزلت
حديث غدير
مباهله
معاويه و ابوسفيان عامل همه مشکلات
مرگ بر اسرائيل
تصاوير - امام علي النقي(ع)
کد جاوا شهیدان
گربه اي براي گربه کوري غذا ميبرد
اشعار محتشم کاشاني
توبه نصوح چيست؟
نماز شب حضرت زهرا(س)
مقتل خواني شهيد آيت الله حکيم
ماجراي بوسيدن ضريح
شهيد بهشتي - اگر نان و پنير خالي هم بخوريم
حضرت زهرا(س) در کلام امام خميني(ره) و امام خامنه اي
طي الارض امام کاظم(ع) به مدينه از داخل زندان
40 حديث امام جواد(ع)
سخنان اميرالمومنين علي(ع) به کميل
برخورد امام کاظم(ع) با خلاف کار
الغدير علامه اميني(اندرويد)
طرز شهادت امام هادي(ع)
آيا قرآن تناقضات دارد؟
آيا تعداد ستارگان قابل شمارش است؟
40 حديث عزاداري
جهاد و جنگ هاي اميرالمومنين علي (ع)
آيا ميداني شيعه ما کيست؟
ماجراي جنازه شهيد حميد باکري - از زبان همسر
ماجرای جنازه شهید حمید باکری
شهيد حميد باکري - از زبان همسر
شهید حمید باکری - از زبان همسر
عزاداري و سينه زني در جبهه و جنگ
عزاداری  در جبهه و جنگ
ماجرای خواب آیت الله حکیم
ماجرای خواب آیت الله حکیم
راه نجات از فتنه های آخرالزمان
راه نجات از فتنه های آخرالزمان - پناهیان
امام خامنه ای - ما به آنها حمله می کنیم
ما به آنها حمله می کنیم
امام خامنه ای - علت هجوم به جمهوری اسلامی
علت هجوم به جمهوری اسلامی
مداحی شیعیان بحرین برای امام خامنه ای
شیعیان بحرین برای امام خامنه ای
بدحجابي خفته
بدحجابي خفته
حمله گسترده سايبري به اسرائيل
حمله گسترده سایبری به اسرائیل
امام خميني - اسلام را حفظ کنيم تا صاحبش بياد و تسليم او کنيم
اسلام را حفظ کنیم تا صاحبش بیاد
رهبري-چرا امام قطعنامه 598 را پذيرفت؟
چرا امام قطعنامه 598 را پذیرفت؟
شهيد ابراهيم همت - براي خدا کار کنيم
شهید همت - برای خدا کار کنیم
شهید همت،هوای نفس نباید باشد
شهيد ابراهيم همت -  هواي نفس نبايد باشد
رهبري-عليه اسرائيل
امام خامنه اي  : اسرائيل
کليپ کربلا کربلا ما داريم مياييم
کلیپ کربلا کربلا ما داریم میاییم
در ميانمار چه ميگذرد؟
در ميانمار چه ميگذرد؟
نهي از منکر کردن آيت الله بهجت (ره)
نهي از منکر کردن آيت الله بهجت(ره)
تفحص شهداي دفاع مقدس
تفحص شهداي دفاع مقدس
آيت الله ميرزا احمد سيبويه
آيت الله  سيبويه(ره)
بمباران شيميايي-مجروحان شيميايي
بمباران شيميايي
خواص بي خواص - عمرسعد ملعون
خواص بی خواص، عمرسعد ملعون
علامه حسن زاده آملی - علامت یقین
علامه حسن زاده - علامت یقین
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
استغفار و توبه
شهیدان راه اسلام
ابزار وبلاگ نویسان اسلامی
گالری تصاوير سربازان اسلام
رسول الله(ص)
امیرالمومنین علی(ع)
حضرت فاطمه زهرا(س)
امام حسن مجتبی(ع)
امام حسین(ع)
امام سجاد(ع)
امام باقر(ع)
امام صادق(ع)
امام کاظم(ع)
امام رضا(ع)
امام جواد(ع)
امام هادی(ع)
امام حسن عسکری(ع)
امام مهدی(ع)
بنی هاشم و امام زادگان و منتسب های به اهلبیت(ع)
ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن
کد ثواب و خواص سوره های قرآن
عبادات اسلامی
دریافت کد عبادات اسلامی
اعتقادات اسلامی و پاسخ به شبهات
دریافت کد اعتقادات اسلامی و پاسخ به شبهات
کتاب اسلامی
موبايل اسلامی
کد کتاب اسلامی
کد موبایل اسلامی
فيلم اسلامی
کد فیلم اسلامی
فيلم و کلیپ های سربازان اسلام
فيلم های عاشورایی
فيلم های امام خمينی(ره)
فيلم های امام خامنه ای
فيلم های علما و بزرگان
فيلم های سخنرانی
فيلم های شهدا و دفاع مقدس
فيلم های سياسی و اجتماعی
عکس های ویژه اسلامی
کد جاوا اسلامی
دانستنی های اسلامی
کمک های مالی مردمی به سایت سربازان اسلام
کمک های مالی مردمی به سایت سربازان اسلام
شهدا و دفاع مقدس
علما و عرفا و بزرگان
استفاده غیرتجاری از مطالب سایت سربازان اسلام بلا مانع می باشد
کمک مالي مردمي به سايت جامع سربازان اسلام
آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند
کمک مالي مردمي به سايت جامع سربازان اسلام
سربازان اسلام تمام قله هاي کليدي جهان را فتح خواهند کرد
کمک مالي مردمي به سايت جامع سربازان اسلام
کمک مالي مردمي به سايت جامع سربازان اسلام

امام خميني-مگه مازندراني ها و رشتي ها ميزارند
مگه مازندرانی ها و رشتی ها میزارند

مادر شهيد بهروز صبوري
مادر شهيد بهروز صبوري

امام خميني(ره)-شخصيت حضرت زهرا(س)
امام خميني(ره) - شخصيت حضرت زهرا(س)

سيد حسن نصرالله
سيد حسن نصرالله - لبیک یا حسین(ع)
آثار و عواقب (گناهان و مکروهات)

روضه خواندن امام خامنه ای
روضه خواندن امام خامنه اي
جوان بحرينی و امام خامنه ای
جوان بحريني و امام خامنه اي
شهيد مهرداد عزيزاللهی
شهيد مهرداد عزيزاللهي
ما شیعه علی بن ابیطالب(ع) هستیم - سید حسن نصرالله

مجموعه تصاویر روشنگری اسلامی
جلوه های ویژه
کمک های مالی(آنلاین)
دریافت کد جاوا مراجع تقلید
کد جاوا اسلامی(ابزار وبلاگ نویسان)
ولایت فقیه
بازی اسلامی
نماز اول وقت(آیت الله بهجت)
بیداری اسلامی
ارتباط با ما - درباره ما
اعتقادات شیعه
شهداء
کتاب اسلامی
موبایل اسلامی
قرآن کریم
صفحه اصلی
چهارده معصوم(ع)
تصاویر اسلامی
فیلم و کلیپ اسلامی
صوت و نوای اسلامی
دانلود کتاب نجم الثاقب
اسامی کشته شدگان در جنگ بدر به دست امیرالمومنین علی(ع)