نگاهي مختصر به حديث منزلت
از احاديث معروفى كه در منابع شيعى و اهل تسنّن نقل شده حديث منزلت است. در اين حديث پيامبر مكرم اسلام‏ صلى اللَّه عليه وآله‏ به اميرمؤمنان على‏ عليه السلام‏ فرمود:
أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى؟
آيا راضى نيستى كه براى من همانند هارون نسبت به موسى باشى؟
بنا بر نقل‏هاى ديگر، آن حضرت فرمود:
أنت منّي بمنزلة هارون من موسى.
تو براى من همانند هارون نسبت به موسى هستى.
در تعبير ديگرى حضرتش فرمود:
علي منّي بمنزلة هارون من موسى؛
على براى من همانند هارون است به موسى.
ويژگى ممتاز اين حديث از بسيارى احاديث ديگر اين است كه آن را بُخارى و مسلم در كنار ساير محدّثان نقل نموده‏اند. به اصطلاح اهل تسنن اين حديث، حديثى است كه بُخارى و مسلم هر دو بر نقل آن اتّفاق كرده‏اند.
از طرف ديگر، همين حديث از چند جهت بر امامت امير مؤمنان على‏
عليه السلام‏ دلالت دارد. از اين رو از جهات گوناگونى به اين حديث استدلال مى‏شود.
نگاهي به حديث منزلت - آيت الله سيد علي حسيني ميلاني

راويان حديث منزلت و تواتر اين حديث
سایت جامع سربازان اسلام

نگاهي مختصر به حديث منزلت

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
حديث منزلت از احاديثي هست که با تمرکز بر روي آن ميتوان همه مسلمانان را به اسلام حقيقي(تشيع) دعوت کرد