تحريف حديث منزلت‏
برخى از مغرضان اهل تسنّن، آن گاه كه از راه علمى نتوانسته‏اند اشكالى بر حديث منزلت وارد كنند، از روش‏هاى غير علمى بهره جسته‏اند.
تحريف حديث منزلت‏
نخستين راهى كه پس از اشكال‏هاى واهى و شكست خورده برمى‏گزينند، همان تحريف حديث است.
آنان پس از آن كه ملاحظه كردند كه اشكال‏هاى بى‏موردشان در سندهاى حديث و دلالت‏هاى آن بى‏فايده است، به تحريف حديث روى آوردند؛ از جمله يكى از ناصبى‏ها كه چاره‏اى جز تحريف حديث نديده؛ به اين كار دست زده است؛ ولى چه كار زشتى و چه تحريف بدى كرده است. او به گونه‏اى اين حديث را تحريف كرده كه كافران‏ چنين نمى‏كنند.
به شرح حال حريز بن عثمان در
تاريخ بغداد، خطيب بغدادى و هم چنين به كتاب‏ تهذيب التهذيب‏ ابن حجر عسقلانى مراجعه كنيد.
آن‏ها از حريز چنين نقل مى‏كنند. حريز مى‏گويد: روايتى را كه مردم از پيامبر
صلى اللَّه عليه وآله‏ نقل مى‏كنند كه به على گفته: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى»؛ اين سخن درست است. اما شنونده اشتباه شنيده است.
راوى پرسيد: مگر چطور بوده است؟
گفت: اين حديث چنين است:
أنت مني بمنزلة قارون من موسى‏ [!!]
پرسيدم: از چه كسى اين طور نقل مى‏كنى؟
گفت: شنيدم كه وليد بن عبدالملك بر فراز منبر آن را نقل مى‏كرد.
«1» به راستى نظر شما در مورد اين شخص و راويان اين روايت چيست؟
ولى با تأسّف بسيار، همين حريز از كسانى است كه بُخارى در
صحيح‏ خود بر او اعتماد نموده و احاديثش را نقل كرده است. از طرفى تمامى نگارندگان كتاب‏هاى صحيح اهل تسنن- جز صحيح‏ مسلم- او را پذيرفته و روايتش را تصحيح نموده و از او نقل كرده‏اند!
در نقلى آمده است: هنگامى كه از احمد بن حنبل درباره اين شخص پرسيدند گفت: مورد اعتماد است، مورد اعتماد است، مورد اعتماد است!
اين در حالى است كه در شرح حال حريز اين گونه نوشته‏اند: او هميشه به على‏
عليه السلام‏ فحش مى‏داد و با تمام توان به آن حضرت مى‏تاخت و ظلم مى‏كرد [!]
عالمان اهل سنّت تصريح كرده‏اند كه حريز ناصبى بوده و همواره مى‏گفته: من على را دوست ندارم، چون پدران مرا كشته است.
وى همواره مى‏گفته: امام ما (معاويه) براى ما و امام شما (على) براى خودتان. او در هر صبح و شام هفتاد مرتبه على را لعن مى‏كرده است [!]
و موارد ديگرى از اين قبيل كه از او نقل شده است؛ امّا با تمام اين تفاصيل، اهل سنّت روايت او را صحيح مى‏دانند، احمد بن حنبل سه بار مى‏گويد كه او مورد اعتماد است و بخارى و همه نگارندگان كتاب‏هاى صحيح- جز مسلم- از او روايت مى‏كنند.
آرى، از اين رو پژوهشگر آزادانديش مى‏فهمد كه آنان بر چه معيارها و ضوابطى در تصحيح حديث و اثبات وثاقت راوى اعتماد مى‏كنند، و با على‏
عليه السلام‏ و خاندانش‏ عليهم السلام‏ چگونه رفتار مى‏كنند.
______________________________
(1). تاريخ بغداد: 8/ 268، حديث 4365، تهذيب التهذيب: 2/ 209.

نگاهي به حديث منزلت - آيت الله سيد علي حسيني ميلاني

جعل حديث منزلت براى شيخين - ابوبکر و عمر‏
سایت جامع سربازان اسلام

تحريف حديث منزلت‏

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
حديث منزلت از احاديثي هست که با تمرکز بر روي آن ميتوان همه مسلمانان را به اسلام حقيقي(تشيع) دعوت کرد

کلمات کليدي : تحريف حديث منزلت‏،حديث منزلت تحريف،تحريف در حديث منزلت،حديث منزلت تحريف شده،تحريف شدن حديث منزلت،تحريف حديث،تحريف کردن حديث منزلت،تحريف شدن حديث منزلت،jpvdt pnde،jpvdt