چرا خانم ها چادر مشکي بپوشند
چرا خانم ها بايد چادر مشکي بپوشند