صدای شهيد حسين خرازی(صوت)
صدای شهيد مهدي باکری
(صوت)
صدای شهيد مهدي زين الدين
(صوت)
صدای شهيد مصطفي چمران
(صوت)
صدای شهيد حسن باقری
(صوت)
صدای شهيد مصطفي رداني پور
(صوت)