سخنرانى پيامبر(ص) در روز غدير سال حجه الوداع

اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
سخنرانى پيامبر(ص ) روز غدير سال حجة الوداع
انديشه اساسى شيعه در استدلال و اقامه برهان , مبتنى بر اين است كه امامت , پيمان و مسؤوليتى اسـت كـه رسول اكرم (ص ) خود را موظف مى دانست آن را قالب ريزى كند و به مردم بشناساند, تا پـس از زنـدگـى پر بارش بتوانند ازجنبه هاى استدلالى و عاطفى آمادگى رويارويى با اين اصل مهم را بيابند.
آخـريـن حج دوران نبوت با حضور پيامبر پايان يافت .
سخنان و بيانات آن حضرت در روز هجدهم ذيـحـجه ,هنگام اجتماع حاجيان , پيش از متفرق شدن آنان , در مكانى به نام غديرخم برگزار شد.
پيامبر(ص ) در آن جا به سخنرانى ايستاد, آخرين وصايا و سفارشهايش را به مردم ابلاغ فرمود.
احـمـد, امـام حنابله , اين گردهمايى جاويد تاريخ را در كتاب خود چنين آورده است : عبداللّه از قول پدرش براى ما نقل كرده است كه عفان از حمادبن سلمه و او از على بن زيد, از عدى بن ثابت از براء بن عازب حديث كرده است كه گفت : (روز غدير) با پيامبر زير دو درخت بوديم نماز ظهر را خواند, سپس دست على (ع ) را گرفت و (خطاب به مردم ) گفت : آيا همه شما نمى دانيد كه ولايت و سـرپـرسـتى من نسبت به مؤمنان , از خودشان بيشتر است ؟
همه گفتند: آرى مى دانيم
سپس گـفـت : آيـا تـمـام شما نمى دانيد كه من نسبت به هر مؤمنى از خودش به او بيشتر ولايت دارم ؟
گفتند: آرى , مى دانيم
راوى گفت : پيامبر(ص ) دست على را گرفت و گفت : هر كس را كه من مـولاى او هستم على هم مولاى اوست
خدايا! دوست بدار دوست او را و دشمن بدار دشمن او را
(راوى ) گـفـت : پـس از اين بيانات ,عمر, على (ع ) را ملاقات كرد و گفت : مبارك باد اى على بن ابى طالب كه از اين پس براى هميشه سرور تمام مردان وزنان با ايمان شدى
ابو عبد الرحمان نقل كرده است كه هدبة بن خالد از حماد بن سلمه و او از على بن زيد, ازعدى بن ثابت از براء بن عازب , مثل همين بيانات را از پيامبر(ص ) نقل كرده اند
نـسـائى از زيـدبـن ارقـم روايـت كـرده است كه گفت : وقتى كه رسول خدا(ص ) از حجة الوداع برگشت و كنار غديرخم فرود آمد, دستور داد زير درختان را صاف و جاروب كردند, آنگاه فرمود: (اكنون كه منادى حق , پايان زندگى مرا اعلام كرده است , دو يادگار گرانبها در ميان شما باقى مـى گـذارم كـه هـر كدام از ديگرى مهمتر است , يكى كتاب خدا و ديگرى خاندانم , بينديشيد كه دربـاره اين دو چگونه از من نيابت خواهيد كرد چرا كه اين دو هرگز از يكديگرجدا نخواهند شد تا در سـر حـوض (روز قـيـامـت ) بـر مـن وارد شوند
سپس فرمود: خدا مولاى من است و من ولى وسـرپـرسـت هـمـه مـؤمنانم
سپس دست على (ع ) را گرفت و گفت : هر كس را كه من ولى او هـسـتم , اين على نيز بر اوولايت دارد خدايا! دوست بدار هر كس را كه دوست دارد او را و دشمن بدار هر كس را كه دشمن دارد او را
بـا تـوجـه به اين امور, گروهى از صحابه پيامبر(ص ) بر اين عقيده اند كه على (ع ) براى خلافت و امامت (ازديگران ) شايسسته تر است و اين عقيده خود را به امورى نسبت مى دهند از قبيل : الف : استفاده از اعترافات دانشمندان بزرگ اهل سنت كه ذكر شد و گذشت
ب : آنـچـه از كلمه ولى فهميده مى شود كه در اين آيه آمده است : (انما وليكم اللّه ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
ج : آنـچـه از ماده ولايت به دست مى آيد كه در اين سخن پيامبر(ص ) آمده است : (من كنت مولاه فعلى مولاه ,اللهم وال من والاه و عاد من عاداه چـرا كـه شـيعه از واژه (ولى ) در اين آيه چنين مى فهمد كه اين كلمه , مفيد ولايت امر, خلافت و امامت است بويژه كه رسول اكرم در توضيح آن فرمود است : (آيا نمى دانيد كه من نسبت به مؤمنان از خودشان بر آنها اولويت دارم ؟

بـعـلاوه كـه بـعـد از آن فرمود: (من كنت مولاه فعلى مولاه پس ايمان آوردند به اين كه منظور پيامبر از اين سخنان ,بيان صلاحيت امير مؤمنان على (ع ) به عنوان ولى امر مسلمانان بعد از وفات وى بوده است , و در پاسخگويى به اين انديشه و بيان , پيرامون على (ع ) گرد آمدند و شيعه و پيرو او شدند زيرا امامت و مرجعيت فكرى براى جامعه را دراو مجسم يافتندهـمـچـنـيـن براى امامت على (ع ) استدلال شده است به اين كه بيعت با ابوبكر در سقيفه را رد و خلافت و امامت رابه عنوان حقى از حقوق خود مطالبه كرد
ايـن اسـتـدلال مبنى بر اين است كه امام على (ع ) كسى است كه تمام مسلمانان نسبت به ايمان و زهـد او در دنـيـا وجهاد وى در تمام صحنه ها آشنايى كامل دارند, و اگر امام (ع ) براى خود, حق ويژه اى نسبت به امامت نمى ديد, بربيعت سقيفه اعتراض نمى كرد و درخواست حقش را از خلافت آشـكار نمى فرمود و آنگاه كه از نتايج آن بيعت باخبر شده بود, به آن راضى مى شد, چنان كه راءى امـام عـلى (ع ) و گروهى از صحابه پيامبر(ص ) بر اين بود, راءى گروهى ديگر نيز بر اين بود كه از آنـچـه در سـخـنـان رسـول اكرم (ص ) و قرآن كريم آمده , ثبوت ولايت و امامت على (ع )استفاده نـمـى شـود, و مقصود از ماده ولايت كه در كتاب خدا و سخنان پيامبر(ص ) در حجة الوداع آمده , دوستى ,ياورى و علاقه نسبت به اوست , نه ولايت امر و خلافت و جانشينى پيامبر(صاز ايـن رو خـود را مـحـق مى دانستند كه شخص ديگرى را براى خلافت برگزينند
مرحوم شهيد مـحـمـد بـاقـر صـدربـراى تـفسير موضعگيريهاى صحابه كه غير از على (ع ) را به عنوان خلافت بـرگزيدند به پيدايش دو گرايش مكتبى دربين صحابه در زمان رسول خدا اشاره مى كند به اين بيان : 1 ـ گـرايش پاى بندى به نص در هر زمينه از زمينه هاى حيات , و در اين گرايش براى هيچ كس در سـخـن پـيـامـبـر,حق حرف زدن و اجتهاد در مقابل نص وجود ندارد, چه در زمينه عبادت يا سياست يا شؤون جنگى و چه غير اينهاباشد
2 گرايش ديگر, اين است كه در برخى زمينه ها اجتهاد در مقابل نص جايز است
ايـن دو گرايش , زمانى كه با نص پيامبر(ص ) در مورد امام على (ع ) مواجه شد به شكل دو جريان , مـجـسم گرديد.پس يك گروه , در مقابل نص , اجتهاد كردند و گروهى ديگر به نص رسول خدا ملتزم شدند و به اين دليل پاى بندى به نص از زمان حضرت على (ع ) به وجود آمد
شـهـيـد صدر سپس سخن خود را چنين توضيح مى دهد: (اين دو گرايش كه ميان آنها در زمان پـيـامـبـر(ص ) نزاع درگرفته بود, در موضعگيرى مسلمانان نسبت به طرح زعامت امام على (ع ) بـراى دعـوت پـس از پيامبر(ص ) شكل گرفت
پيروان گرايش تعبدى كه پاى بند به نص بودند, متن سخن پيامبر را بدون هيچ ترديد و توقفى موجب پذيرش خلافت و امامت على (ع ) دانستند اما پـيروان گرايش دوم , عقيده داشتند كه هر گاه اجتهادشان به مساءله اى منجرشود كه با شراي ط پـيـشنهادى آنها سازگارتر باشد, مى توانند خود را از طرحى كه پيامبر برايشان ريخته رها سازندبـه ايـن تـرتـيـب مـى بينيم كه شيعه بلافاصله پس از وفات رسول خدا به وجود آمد, در حالى كه شيعيان ميان مسلمانان ,نمايانگر گروهى بودند كه در عمل , مساءله زعامت امام على (ع ) و رهبرى او را كـه پيامبر(ص ) واجب دانسته بود بى درنگ پس از وفاتش اجرا شود, اطاعت كردند
گرايش شيعى از لحظه نخست بر اين استوار شد كه آنچه را درسقيفه مطرح شده ـ مبنى بر اين كه مساءله زعـامـت امام على (ع ) مسكوت گذاشته شود و حكومت در دست ديگران قرار گيرد ـ انكار كند
سایت جامع سربازان اسلام
اساسا سربازان اسلام  اگر چه نامدار باشند در این جهان گمنام اند. نامدارترین سرباز فداکار در اسلام امیرالمومنین(ع) است و او گمنامترین سرباز است . امام خميني(ره)
ارتباط با ما - سربازان اسلام
جنود الإسلام
سایت فارسی سربازان اسلام
Soldiers of Islam
سربازان اسلام
کد جاوا اسلامي
تشرف به محضر امام زمان(عج)
اجابت دعای مورچه
ادای احترام به مين والمری
اشعار شهريار برای اندرويد
نماز شب اميرالمومنين علي(ع) در شب عمليات
خطبه حضرت فاطمه صغري(س) در کوفه
خطبه حضرت ام کلثوم(س) در کوفه
خطبه حضرت زينب(س) در کوفه
خطبه امام سجاد(ع)درکوفه
خطبه امام سجاد(ع) در شام
تواضع علامه طباطبايي
يک دختر آلماني،شيعه شد
لينک به ما
کد را کپي  و در قسمت تنظيمات سايت يا وبلاگ گذاشته شود
فوايد تسبيح حضرت زهرا(س)
توسل انبياء و ائمه(ع) به حضرت زهرا(س)
سایت جامع سربازان اسلام
دریافت کد اسلامی
کمک مالي مردمي به سايت جامع سربازان اسلام
مکتب گرا باشيد
اشعار محتشم کاشاني
ولايت فقيه در اسلام
شهدا سربازان اسلام
موبایل اسلامی
بازی های اسلامی
کتاب اسلامی
قاتل شهيد احمدی روشن
دستور عملی از ميرزا جواد ملکی تبريزی
فکر کرديد مجيد شهرياری را کشتيد؟
قضاوتهای امام علی عليه السلام
نام های محمد و علی
14 معصوم
فیلم و کلیپ اسلامی
تصاویر اسلامی
آخوند آمریکایی
آخوند آمریکایی... +3عکس
عکس های ویژه
طرفداران آمريکا ببينند - برخورد آمريکايي ها با مردم عراق
آمريکايي ها اين طورند - ببینيد حتما
امام زمان(عج)اينجاها نياد،کجا بره؟-ضابط
امام زمان(عج)اينجاها نياد،کجا بره؟
آيت الله خوشوقت-آزادي يا بندگي؟
آیت الله خوشوقت-آزادی یا بندگی؟
چرا خانم ها چادر مشکي بپوشند
چرا خانم ها بايد چادر مشکي بپوشند
شهيد زين الدين-امام زمان در اينجا حاضر است
امام زمان(عج) در اینجا حاضر است
هروله عاشورا در کربلا
هروله عاشورا در کربلا
مقتل خواني شهيد آيت الله حکيم
مقتل خواني شهيد آيت الله حکيم
امام خميني- ما امروز از دوستان ميترسيم
ما امروز از دوستان میترسیم
حاج آقا قرائتي و مناظره
حاج آقا قرائتي و مناظره
خواهري از عربستان - تشييع شهيد عبدالحسين برونسي
خانم عربستانی در تشییع برونسی
رهبري-اينها از ايران هسته اي ميترسند يا از ايران اسلامي؟
ايران هسته اي يا ايران اسلامي
امام خامنه اي - سني بيدار باشه ، شيعه بيدار باشه ، آحاد مردم بيدار باشند
شیعه و سنی بیدار باشند
تعريف امام از آقا
تعریف امام از آقا
امام و اسلام سياسي منهاي برهنگي و تهاجم فرهنگي
امام و اسلام منهای برهنگی
وضو گرفتن آيت الله خويي
وضو گرفتن آيت الله خويي
شهيد همت-چه بکشيم و چه کشته بشيم،پيروزيم
چه بکشیم و چه کشته بشیم
امام خميني(ره) - رفتار حوزه علميه
امام خمینی(ره) و حوزه علمیه
نظر علامه طباطبايي در مورد شهيد مطهري
نظر علامه در مورد شهید مطهری
وصیت نامه آیت الله مرعشی نجفی(ره)
صفحه اصلی سربازان اسلام
آیت الله بهجت - توصیه جبرئیل به آدم
آیت الله بهجت - توصیه جبرئیل
قرآن کريم
صدای اسلام
حرم سامرا - امامین عسکریین(ع)
حرم ائمه(ع) در سامرا
کد جاوا فیلم های شهدا و دفاع مقدس
رابطه سران کشورهاي اسلامي با آمريکا
درس خواندن علامه جعفري
تبديل قبله از بيت المقدس به مسجد الحرام
مسلمانان ميانمار
علت محروميت از نماز شب
آيت الله بهجت (ره) - نماز اول وقت
آيت الله بهجت (ره) - نماز اول وقت
مقتل لهوف
منتهي الآمال
مقتل مقرم
مقتل از مدينه تا مدينه
امام موسي صدر - امام حسين(ع)
امام موسي صدر - حضرت زينب(س)
حديث منزلت
حديث غدير
مباهله
معاويه و ابوسفيان عامل همه مشکلات
مرگ بر اسرائيل
تصاوير - امام علي النقي(ع)
کد جاوا شهیدان
گربه اي براي گربه کوري غذا ميبرد
اشعار محتشم کاشاني
توبه نصوح چيست؟
نماز شب حضرت زهرا(س)
مقتل خواني شهيد آيت الله حکيم
ماجراي بوسيدن ضريح
شهيد بهشتي - اگر نان و پنير خالي هم بخوريم
حضرت زهرا(س) در کلام امام خميني(ره) و امام خامنه اي
طي الارض امام کاظم(ع) به مدينه از داخل زندان
40 حديث امام جواد(ع)
سخنان اميرالمومنين علي(ع) به کميل
برخورد امام کاظم(ع) با خلاف کار
الغدير علامه اميني(اندرويد)
طرز شهادت امام هادي(ع)
آيا قرآن تناقضات دارد؟
آيا تعداد ستارگان قابل شمارش است؟
40 حديث عزاداري
جهاد و جنگ هاي اميرالمومنين علي (ع)
آيا ميداني شيعه ما کيست؟
ماجراي جنازه شهيد حميد باکري - از زبان همسر
ماجرای جنازه شهید حمید باکری
شهيد حميد باکري - از زبان همسر
شهید حمید باکری - از زبان همسر
عزاداري و سينه زني در جبهه و جنگ
عزاداری  در جبهه و جنگ
ماجرای خواب آیت الله حکیم
ماجرای خواب آیت الله حکیم
راه نجات از فتنه های آخرالزمان
راه نجات از فتنه های آخرالزمان - پناهیان
امام خامنه ای - ما به آنها حمله می کنیم
ما به آنها حمله می کنیم
امام خامنه ای - علت هجوم به جمهوری اسلامی
علت هجوم به جمهوری اسلامی
مداحی شیعیان بحرین برای امام خامنه ای
شیعیان بحرین برای امام خامنه ای
بدحجابي خفته
بدحجابي خفته
حمله گسترده سايبري به اسرائيل
حمله گسترده سایبری به اسرائیل
امام خميني - اسلام را حفظ کنيم تا صاحبش بياد و تسليم او کنيم
اسلام را حفظ کنیم تا صاحبش بیاد
رهبري-چرا امام قطعنامه 598 را پذيرفت؟
چرا امام قطعنامه 598 را پذیرفت؟
شهيد ابراهيم همت - براي خدا کار کنيم
شهید همت - برای خدا کار کنیم
شهید همت،هوای نفس نباید باشد
شهيد ابراهيم همت -  هواي نفس نبايد باشد
رهبري-عليه اسرائيل
امام خامنه اي  : اسرائيل
کليپ کربلا کربلا ما داريم مياييم
کلیپ کربلا کربلا ما داریم میاییم
در ميانمار چه ميگذرد؟
در ميانمار چه ميگذرد؟
نهي از منکر کردن آيت الله بهجت (ره)
نهي از منکر کردن آيت الله بهجت(ره)
تفحص شهداي دفاع مقدس
تفحص شهداي دفاع مقدس
آيت الله ميرزا احمد سيبويه
آيت الله  سيبويه(ره)
بمباران شيميايي-مجروحان شيميايي
بمباران شيميايي
خواص بي خواص - عمرسعد ملعون
خواص بی خواص، عمرسعد ملعون
علامه حسن زاده آملی - علامت یقین
علامه حسن زاده - علامت یقین
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
استغفار و توبه
شهیدان راه اسلام
ابزار وبلاگ نویسان اسلامی
گالری تصاوير سربازان اسلام
رسول الله(ص)
امیرالمومنین علی(ع)
حضرت فاطمه زهرا(س)
امام حسن مجتبی(ع)
امام حسین(ع)
امام سجاد(ع)
امام باقر(ع)
امام صادق(ع)
امام کاظم(ع)
امام رضا(ع)
امام جواد(ع)
امام هادی(ع)
امام حسن عسکری(ع)
امام مهدی(ع)
بنی هاشم و امام زادگان و منتسب های به اهلبیت(ع)
ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن
کد ثواب و خواص سوره های قرآن
عبادات اسلامی
دریافت کد عبادات اسلامی
اعتقادات اسلامی و پاسخ به شبهات
دریافت کد اعتقادات اسلامی و پاسخ به شبهات
کتاب اسلامی
موبايل اسلامی
کد کتاب اسلامی
کد موبایل اسلامی
فيلم اسلامی
کد فیلم اسلامی
فيلم و کلیپ های سربازان اسلام
فيلم های عاشورایی
فيلم های امام خمينی(ره)
فيلم های امام خامنه ای
فيلم های علما و بزرگان
فيلم های سخنرانی
فيلم های شهدا و دفاع مقدس
فيلم های سياسی و اجتماعی
عکس های ویژه اسلامی
کد جاوا اسلامی
دانستنی های اسلامی
کمک های مالی مردمی به سایت سربازان اسلام
کمک های مالی مردمی به سایت سربازان اسلام
شهدا و دفاع مقدس
علما و عرفا و بزرگان
استفاده غیرتجاری از مطالب سایت سربازان اسلام بلا مانع می باشد
کمک مالي مردمي به سايت جامع سربازان اسلام
آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند
کمک مالي مردمي به سايت جامع سربازان اسلام
سربازان اسلام تمام قله هاي کليدي جهان را فتح خواهند کرد
کمک مالي مردمي به سايت جامع سربازان اسلام
کمک مالي مردمي به سايت جامع سربازان اسلام

امام خميني-مگه مازندراني ها و رشتي ها ميزارند
مگه مازندرانی ها و رشتی ها میزارند

مادر شهيد بهروز صبوري
مادر شهيد بهروز صبوري

امام خميني(ره)-شخصيت حضرت زهرا(س)
امام خميني(ره) - شخصيت حضرت زهرا(س)

سيد حسن نصرالله
سيد حسن نصرالله - لبیک یا حسین(ع)
آثار و عواقب (گناهان و مکروهات)

روضه خواندن امام خامنه ای
روضه خواندن امام خامنه اي
جوان بحرينی و امام خامنه ای
جوان بحريني و امام خامنه اي
شهيد مهرداد عزيزاللهی
شهيد مهرداد عزيزاللهي
ما شیعه علی بن ابیطالب(ع) هستیم - سید حسن نصرالله

مجموعه تصاویر روشنگری اسلامی
جلوه های ویژه
کمک های مالی(آنلاین)
دریافت کد جاوا مراجع تقلید
کد جاوا اسلامی(ابزار وبلاگ نویسان)
ولایت فقیه
بازی اسلامی
نماز اول وقت(آیت الله بهجت)
بیداری اسلامی
ارتباط با ما - درباره ما
اعتقادات شیعه
شهداء
کتاب اسلامی
موبایل اسلامی
قرآن کریم
صفحه اصلی
چهارده معصوم(ع)
تصاویر اسلامی
فیلم و کلیپ اسلامی
صوت و نوای اسلامی
دانلود کتاب نجم الثاقب
اسامی کشته شدگان در جنگ بدر به دست امیرالمومنین علی(ع)