دیدار ورزشکاران با امام خمینی(ره) و تقاضای سرود ملی

1313

دیدار ورزشکاران با امام خمینی(ره) و تقاضای سرود ملی

فیلم و کلیپ های سربازان اسلام

سایت جامع سربازان اسلام

کلمات کلیدی: امام خمینی و ورزش امام خمینی و ورزش کردن امام خمینی و ورزشکاران امام خمینی(ره) و ورزش امام و ورزش امام و ورزشکاران تقاضا از امام ديدار امام ديدار جالب ديدار ورزشکاران با امام خميني سرود جالب سرود ملي ورزش امام ورزش و امام ورزشکاران و امام

فیلم و کلیپ های سربازان اسلام

ارسال دیدگاه